Mhrs Hekim Çalışma Cetveli İle İlgili İşlemler 2018

Mhrs Hekim Çalışma Cetveli İle İlgili İşlemler.Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) Çalışma Usül ve Esasları Hakkında Yönerge yayımlandı. Yönergeye göre Hekim Çalışma Cetvelleri Nasıl Yapılacak?

1. Hekim Çalışma Cetveli: Bir hekimin mesaisindeki tüm programını ihtiva eden bilgilerin MHRS’ ye tanımlanması işlemidir.

2. Hekim Çalışma Cetvelinin Sisteme Tanımlanmasına İlişkin Esaslar

2.1. Randevu cetveli, sağlık tesislerinde poliklinik muayene sayısının en az %80’ini, birinci basamak sağlık tesislerinde ve ASMİerde ise en az %50’sini karşılayacak şekilde oluşturulur.

2.2. Hekim Çalışma Cetveli; “İlk Muayene”, “Devam Eden Muayene” ve “Sağlık Kurulu” olmak üzere üç şekilde sisteme tanımlanır.

2.3. İlk muayene cetveli, vatandaşın en erken bir (1) gün, en geç otuz (30) gün sonrasına randevu almasına imkân verecek şekilde planlanır. “Devam Eden Muayene Cetveli” ise aynı gün ve bir (1) yıl sonrasına kadar randevu verilmesine imkân verecek şekilde tanımlanır.

2.4. Poliklinik hizmeti veren her hekim için “İlk Muayene Cetveli”, devam eden tedavi süreçleri ve kontrol muayeneleri için de “Devam Eden Muayene Cetveli” tanımlanır.

2.5. Cetvel tanımlaması yapılırken, randevu kapasitesinin en az %70’i “İlk Muayene Cetveli” için, en fazla %30’u ise “Devam Eden Muayene Cetveli” için ayrılır. Sağlık tesislerinin talepleri doğrultusunda polikliniklerin hizmet gerekleri değerlendirilir ve ilgili Genel Müdürlüklerce bu oranlarda değişiklik yapılabilir.

2.6. “Sağlık Kurulu Cetveli” kendi içerisinde “Başvuru Randevusu” ve “Muayene Randevusu” olmak üzere ikiye ayrılır. “Başvuru Randevusu” için Sağlı Kurulu birimine, “Muayene Randevusu” için ilgili kurul hekimlerine cetvel tanımlanır. Sağlık Kurulu muayene randevuları, sağlık tesisi tarafından planlanır.

2.7. Birim zaman içerisinde verilebilecek randevu sayısı KHGM veya HSGM tarafından belirlenir.

2.8. Sağlık tesisi tarafından gerekli görüldüğü durumlarda vatandaşlara, hastaneden ayrılmalarından önce “İlk Muayene”, “Kontrol” ve “Sağlık Kurulu” randevularının verilmesi sağlanır.

2.9. Hekimlerin poliklinik hizmeti veremedikleri zaman dilimleri, gerekçesi yazılmak suretiyle, cetvellerde randevuya kapatılır (Kapalı Cetvel).

2.10. Hastalar, ana dal hekimi tarafından muayene edildikten ve tetkik işlemlerinden sonra uygun görülmesi halinde, tıpta ileri uzmanlık gerektiren yan dal poliklinikler için ilgili yan dal polikliniğine sistem üzerinden “Takip Gerektiren Hasta Listesine (Yeşil Liste)” süreli olarak eklenmek sureti ile yönlendirilir. İlgili yan dal hekimi tarafından onaylama işleminden sonra hastaların süresiz olarak listede kalmaları sağlanır.

2.11. Sağlık tesislerinde, poliklinik hizmetlerine dair randevuların MHRS dışındaki kanallar (web, defter kayıt vb.) üzerinden verilmemesi hususunda gerekli tedbirler alınır.

3. Hekim Çalışma Cetvelinin İptal Edilmesi

3.1. Henüz randevu alınmamış hekim çalışma cetvelleri:

a) Hekimin hastane veya birimi dışında görevlendirilmesi,

b) Hekimin bağlı olduğu birimden veya kurumdan ilişiğinin kesilmesi,

c) Diğer mücbir sebepler (acil vaka, acil ameliyat, hastalık izni, yakm vefatı, öngörülemeyen hastane dışı görevlendirmeler, kaza veya kurumlarınca kabul edilebilir diğer mazeret vb.)

ile iptal edilebilir.

4. Randevu Alınmış Hekim Çalışma Cetvelleri

4.1. Hekimin mazereti nedeniyle hekim çalışma cetvelinin iptali durumunda;

a) Randevu saatine 72 saatten daha fazla bir süre var ise hekim çalışma cetveli sistem üzerinden otomatik olarak kapatılır ve ilgili hastalar bilgilendirilir.

b) Randevu saatine 72 saatten daha az bir süre kalmış ise ilgili birimin onayı ile hekim çalışma cetveli kapatılır ve ilgili hastalar bilgilendirilir.

4.2. Randevu günü sağlık tesisinde mücbir sebep ortaya çıkarsa, sorumlular tarafından hekim çalışma cetveli kapatılır. Sağlık tesisi tarafından hastaya gerekli bilgilendirme yapılır, hastanın tercihine göre muayene olması ya da yeni randevu alması sağlanır

(Visited 56 times, 1 visits today)